1. Käsitteet

1. Käsitteet


Deaf Studiesin terminologia ja sen yhteydessä käytetyt käsitteet eivät ole yksinkertaisia. Seuraavaksi käsittelemme termejä, jotka liittyvät läheisesti kuurojen yhteisöön ja kuurojen ihmisten elämään. Usein käsitteitä ’kuurojen kulttuuri’ tai ’kuurojen maailma’ voidaan pitää helposti ymmärrettävinä, kun keskustellaan kavereiden kanssa tai opetustilanteissa. Ovatko nämä käsitteet lopulta niin selviä ja helposti ymmärrettäviä?

Esimerkiksi artikkelissaan Czubek ja Greenwald (2005) vertailevat kuurojen maailmaan liittyviä ilmiöitä Harry Potterin taikamaailmassa esiintyviin ilmiöihin. Potterissa esiintyvä koulu esiintyy suurena kompleksina, jota ympäröi kivimuuri ja johon oppilaat kokoontuvat yhteen. Helposti tähän löytää yhtymäkohtia kuurojen kouluista, jotka ovat toimineet valtionkouluina. Artikkelissa esitetty kuvaus ei välttämättä täysin vastaa mielikuvaa ainakaan tämän päivän Suomen tilanteesta. Onko kuurojen maailma siis samanlaista ympäri maailman?

Toisessa teoksessa Mindess (2015) vertailee kuuroja ja kuulevia sekä heidän, enimmäkseen erilaisia, tapojaan toimia erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi Mindess (2015) toteaa, etteivät kuulevat melkein koskaan puhu suoraan, kun taas kuurojen tapana on puhua aina suoraan. Näin on myös stereotyyppisesti opetettu, mutta asia ei todellisuudessa ole näin yksinkertainen. Kaikki kuurot eivät välttämättä tee näin. Onko maailma todella näin mustavalkoinen kuin luulemme?

Käytämme töissä, koulussa tai arjessa useita erilaisia käsitteitä keskustellessamme kuurojen ihmisten elämästä. Käsitteellä ja termillä on aina jokin suhde merkitykseen tai ilmiöön. Nämä voidaan jakaa neljään eri luokkaan: 1) usein olemme käsitteen ja ilmiön välisestä suhteesta tietoisia, osaamme yhdistää nämä toisiinsa. 2) Toisaalta on myös mahdollista, että käsite tai termi on tuttu, mutta sen merkitys saattaa olla vieras tai epäselvä. 3) Jokin toistuva ilmiö on meille
kuurojen yhteisöstä erittäin tuttu, mutta emme tiedä sopivaa käsitettä kuvaamaan tätä ilmiötä. 4) Jokin käsite tai termi on minulle vieras. Mahdollisesti tiedän kyseisen käsitteen, mutta en jostain syystä tykkää käsitteestä tai halua käyttää sitä. Käsitteitä, joita käytämme jokapäiväisessä elämässämme, on syytä pohtia ja analysoida. Voit katsoa taulukosta 1. käsitteitä, jotka ovat sinulle ehkä tuttuja koskien kuurojen elämää.

ViittomakielinenVisuaalisuusKolonialismi
Kuurojen yhteisöKuuroplusÄidinkieli
Kuurojen identiteettiAudismiKuuro PO
Puhdas/PI viittomakieliKuurojen kulttuuriDeaf Gain
CODAKUURO OMA TAPAPI Kuuro
Deaf Standard Time (DST)Kuulevien maailmaKuurojen maailma
Taulukko 1. Erilaisia käsitteitä kuurojen elämästä


Pohdittavaksi

  • Millaisia käsitteitä käytät kuurojen elämään liittyen? Mitä käytät paljon ja vähän?
  • Mistä käyttämistäsi käsitteistä pidät ja et pidä? Miksi?
  • Ovatko käyttämiesi käsitteiden merkitykset sinulle selviä vai epäselviä?

Lähteet

Czubek, T.A. & Greenwald, J. 2005. Understanding Harry Potter: Parallels to the Deaf World.
Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10 (4.) 442-450.

Mindess, A. 2015. Reading Between the Signs: Intercultural Communication for Sign Langauge
Interpreters. London: Nicholas Brealey Publishing.